• Práva rodičov

    •  
     Poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách, v iných ako štátnych za úhradu.

     Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.

     Sprístupnenie  informácií o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy - varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok.

     Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.

     Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní.

     Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok.

     Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

     Požiadať o
     - komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
     - slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí vyučovacích väčšina zákonných zástupcov,
     - úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,
     - účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,
     - oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,
     - vyriešenie podnetov, sťažností,
     - vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.