• Záverečná správa

    • Zlepšujúce tendencie škola zaznamenala

     v náraste počtu žiakov školy. Počet žiakov školy stúpol v našom funkčnom období (2009 – 2014) o 47 %.

     Počet žiakov školy

     Školský rok

     Počet žiakov

     Chlapcov

     Dievčat

     2009/2010

     109

     59

     50

     2010/2011

     116

     52

     65

     2011/2012

     127

     59

     68

     2012/2013

     141

     72

     69

     2013/2014

     156

     74

     82

     v poklese počtu ospravedlnených vyučovacích hodín. V hodnotenom školskom roku bol priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 37,4; v porovnaní s minulým školským rokom klesol takmer o 18 vyučovacích hodín na žiaka.

     Ospravedlnené hodiny

     Školský rok

     Počet OH

     Priemer na žiaka

     2009/2010

     5 175

     47,5

     2010/2011

     4 378

     39,4

     2011/2012

     5 842

     47,1

     2012/2013

     7 725

     55,2

     2013/2014

     5 745

     37,4

     v náraste počtu vyznamenaných žiakov. Percento vyznamenaných žiakov stúplo zo 45 % na 48 % žiakov školy. Z toho vyznamenaných žiakov na I. stupni bolo 52, čo je 33 % a na II. stupni 23 žiakov, čo je 15 % žiakov školy.

     Vyznamenaní žiaci

     Školský rok

     Počet žiakov

     Percento

     2009/2010

     30

     28 %

     2010/2011

     37

     32 %

     2011/2012

     53

     41 %

     2012/2013

     64

     45 %

     2013/2014

     76

     48 %

      

      

     v poklese celkového počtu znížených známok zo správania.  Celkový počet znížených známok zo správania (10) klesol oproti minulému školskému roku o 3.

     Znížené známky zo správania

     Školský rok

     Uspokojivé (2)

     Menej uspokojivé (3)

     Neuspokojivé (4)

     Spolu

     2009/2010

     5

     5 %

     0

     0 %

     0

     0 %

     5

     5 %

     2010/2011

     10

     9 %

     6

     5 %

     1

     0,9 %

     17

     15 %

     2011/2012

     7

     6 %

     2

     1,5 %

     2

     1,5 %

     11

     9 %

     2012/2013

     5

     4 %

     5

     4 %

     3

     2 %

     13

     9 %

     2013/2014

     6

     4 %

     1

     0,6 %

     3

     2 %

     10

     6 %

     v náraste počtu pochvál riaditeľom školy. Počet pochvál riaditeľom školy má v našom funkčnom období (2009 – 2014) a pri nezmenených podmienkach neustále stúpajúcu tendenciu.

     Počet pochvál

     Školský rok

     Triednym učiteľom

     Riaditeľom školy

     Spolu

     2009/2010

     21

     19 %

     26

     24 %

     47

     43 %

     2010/2011

     5

     4 %

     37

     32 %

     42

     36 %

     2011/2012

     11

     9 %

     75

     59 %

     86

     68 %

     2012/2013

     23

     16 %

     85

     61 %

     108

     77 %

     2013/2014

     12

     8 %

     98

     63 %

     110

     71 %

     v poklese počtu výchovných opatrení. Počet pokarhaní triednym učiteľom (0) a počet pokarhaní riaditeľom školy (1) významne klesol.

     Počet pokarhaní

     Školský rok

     Triednym učiteľom

     Riaditeľom školy

     Spolu

     2009/2010

     1

     1 %

     13

     12 %

     14

     13 %

     2010/2011

     6

     5 %

     10

     9 %

     16

     14 %

     2011/2012

     3

     2 %

     1

     0,8 %

     4

     3 %

     2012/2013

     1

     0,7 %

     3

     2 %

     4

     3 %

     2013/2014

     0

     0 %

     1

     0,01 %

     1

     0,01 %

      

      

     Zhoršujúce tendencie škola zaznamenala

     v náraste počtu neospravedlnených vyučovacích hodín. Počet neospravedlnených hodín stúpol oproti minulému školskému roku o 627 hodín, pričom neospravedlnené hodiny sa objavili už v I. ročníku (367 NH). Škola oznámila Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zanedbávanie povinnej školskej dochádzky v troch prípadoch.

     Neospravedlnené hodiny

     Školský rok

     Počet NH

     Priemer na žiaka

     2009/2010

     103

     0,9

     2010/2011

     217

     1,95

     2011/2012

     198

     1,6

     2012/2013

     314

     2,2

     2013/2014

     941

     6,1