• Školský vzdelávací program

     1. Všeobecná charakteristika školy a školského vzdelávacieho programu - SkVP_1_16_17.pdf
     2. Vnútorný systém hodnotenia a kontroly - SkVP_2_16_17.pdf
     3. Organizácia vyučovania a učebné plány - SkVP_3_16_17.pdf
     4. ISCED 2 - učebný plán predmetu Laboratórne cvičenia - Lab.pdf

      

     Laboratórne cvičenia z fyziky a chémie

     Lab.pdf

     Charakteristika predmetu

     Zavedenie predmetu „Laboratórne cvičenia z fyziky chémie“ v siedmom a ôsmom ročníku základnej školy ako súčasť Školského vzdelávacieho programu súvisí jednak s hlbokým záujmom žiakov o experimentovanie nad rámec výučby vymedzenom v obsahu Štátneho vzdelávacieho programu a v neposlednej rade s faktom, že obsah výučby chémie aj fyziky v siedmom ročníku je práve orientovaný na experimenty. Demonštračný experiment učiteľa je súčasťou výučby, no experiment dáva žiakovi pocit dôležitosti, zmysel fyzike aj chémii, najlepší spôsob pochopenia fyzikálnych a chemických javov a získanie potrebných experimentátorských zručností. Priestorové možnosti a vybavenosť školy zasa dávajú zasa možnosť takýto predmet vyučovať. Z didaktického hľadiska a možností aktívneho poznávania predmet umožní lepšie osvojenie základného učiva a aplikáciu osvojených poznatkov v bežnom živote a v praktických situáciách a podľa záujmu a možností školy.

     Organizácia predmetu

     Predmet „Laboratórne cvičenia z fyziky chémie“ (skratka LFCH) je rozdelený na dve časti – fyziku a chémiu. Vyučovaný je alternatívne – dvomi vyučujúcimi a týždenne sa strieda fyzika s chémiou. Časová týždenná dotácia predmetu je 1 hodina, ročne teda 33 hodín – z toho 16 hodín predstavuje chemická časť a 17 hodín fyzikálna časť. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci musia mať ochranné pomôcky pre prácu v laboratóriu, pri práci robia vo dvojiciach. Výstupom z hodiny je laboratórny protokol.

     Ciele predmetu

     Prvoradým cieľom vyučovania predmetu „Laboratórne cvičenia z fyziky chémie“ bolo dať možnosť žiakom aktívne poznávať svet okolo nás, experimentovať v školskom laboratóriu. Cieľom vyučovania tohto predmetu je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom. Vyučovanie chémie a fyziky na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote. Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku.

     Obsah predmetu

     Chemická časť v siemom ročníku je rozdelená na tri obsahové časti, z nich prvé dve (Spoznávame chemické reakcie v našom okolí a Zmeny pri chemických reakciách) úzko súvisia s obsahom výučby chémie v siedmom ročníku základnej školy experimenty sú navrhované kolektívom autorov učebnice Chémie pre 7. ročník základných škôl. Tretia časť chemickej časti je nazvaná Zaujímavé chemické reakcie a obsahuje niekoľko jednoduchých, časovo nenáročných, no zaujímavých chemických reakcií vybraných vyučujúcou predmetu. Fyzikálna časť v siedmom je taktiež rozdelená na tri obsahové časti. Prvá časť je zameraná na praktické získavanie zručností pri meraní jednotlivých fyzikálnych veličín, druhá časť nadväzuje na učivo fyziky v siedmom ročníku. Tretia časť pozostáva z niekoľkých jednoduchých, ale zároveň zaujímavých pokusov, ktoré v žiakoch vyvolávajú túžbu dozvedieť sa, prečo tieto pokusy prebiehajú práve takýmto spôsobom. Posledná obsahová časť je spoločný projekt chemickej a fyzikálnej časti a je zameraný na vodu a pokusy sú prebrané z portálu Modrá škola.