• Dotácia na stravu

     • Vážení rodičia,

      Od 1.5.2023 je možnosť o požiadanie dotácie na stravu, ktorá pokrýva plné náklady 4. pásma stravovania, schválené obcou Veľký Biel s účinnosťou od 1.1.2023.

      K uplatneniu tohto príspevku je nutné do 30.4.2023 odovzdať vyplnenú žiadosť, ktorá sa nachádza v prílohe.

      Táto povinnosť sa týka aj rodičov, ktorých deti mali doteraz schválenú štátnu dotáciu na stravovanie. Žiadosť je potrebné odovzdať osobne vedúcej ŠJ Veľký Biel, alebo zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu jedalen@velkybiel.eu.

      Bc. Monika Ráczová

      Vedúca ŠJ Veľký Biel

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Bieli oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 150, ods. 5. bude dňa 22. marca 2023 udelené riaditeľské voľno žiakom V. C, VI. A, VI. B, VII. A a VIII. A  triedy základnej školy z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 – 2023. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú učiť podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

     • Úhrada režijných nákladov v školskej jedálni

     • Vážení rodičia,

      na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 (čl. 4, bod 7), ktoré bolo schválené obcou Veľký Biel, si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť platby režijného poplatku na stravovanie žiakov v školskej jedálni vo výške 5 eur mesačne.

      Tento poplatok sa uhrádza na účet SK74 5600 0000 0018 0372 2001, konštantný symbol 0379, referenčné číslo 22750, variabilný symbol je mesiac a rok a do poznámky sa uvádza meno dieťaťa, trieda a text „réžia“.

       

      Bc. Monika Ráczová, vedúca školskej jedálne

     • Začiatok šk. roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 5. 9. 2022 o 8.00 hod. sa začína školský rok 2022/23. Žiaci prídu priamo do tried, kde sa dozvedia základné informácie o organizácii vyučovania, žiaci sa môžu prihlasovať na obedy do školskej jedálne a žiaci I. stupňa do ŠKD. Prvý deň bude vyučovanie trvať cca od 8.00 do 9.00 hod. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 6. septembra 2022, zároveň začína fungovať ŠKD a stravovanie v školskej jedálni.

      • V pavilóne A sú triedy: I. A, III. A, IV. C a všetky triedy II. stupňa školy.
      • V pavilóne B sú triedy: I. B, II. A, II. B, III. B.
      • V prílohe sú zoznamy žiakov I. A a I. B triedy.

      Vedenie školy

     • Ukončenie šk. roku 2021/2022

     • Školský rok 2021/2022 sa končí vo štvrtok - 30. júna 2022. Žiaci prídu do školy na prvú vyučovaciu hodinu (8,00 hod.), preberú si vysvedčenia a o 9,00 hod. odchádzajú domov. Obed sa vydáva od 11,00 hod.

      Žiaci I. stupňa školy (I. až IV. ročník) idú do ŠKD. Prevádzka ŠKD sa 30. júna 2022 končí o 15,30 hod.

      Prosíme všetkých rodičov, ktorých deti sa budú v šk. roku 2022/2023 stravovať v školskej jedálni, aby do piatku - 1. 7. 2022 uhradili zálohu vo výške 20 eur na dieťa u vedúcej školskej jedálne.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Bieli oznamuje rodičom, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 150, ods. 5. bude dňa 18. mája 2022 udelené riaditeľské voľno žiakom VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A triedy základnej školy z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 5 – 2022. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú učiť podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Romanová

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Bieli oznamuje rodičom, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 150, ods. 5. bude dňa 6. apríla 2022 udelené riaditeľské voľno žiakom V. A, V. B, VI. A, VII. A a VIII. A  triedy základnej školy z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 – 2022. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú učiť podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Romanová

     • Zápis pre šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      v prílohe nájdete informácie o zápise detí na primárne vzdelávanie, ktorý sa bude konať 12. apríla 2022 od 14,00 hod. do 17,00 hod., prezenčne, v budove školy (pavilón A) a tiež informácie o škole.

      Mgr. Daniela Romanaová, riaditeľka školy

     • Karanténa V. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda V. A v karanténe. Karanténa je do 23. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda V. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény

     • Karanténa III. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. B v karanténe. Karanténa je do 23. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény

       

     • Karanténa VII. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VII. A v karanténe. Karanténa je do 22. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VII. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény

     • Karanténa VI. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VI. A v karanténe. Karanténa je do 21. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VI. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa IV. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. B v karanténe. Karanténa je do 21. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa II. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda II. A v karanténe. Karanténa je do 19. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda II. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa V. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda V. B v karanténe. Karanténa je do 16. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda V. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“