• Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, dňa 20. novembra 2019 budú mať žiaci VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A riaditeľské voľno z dôvodu testovania piatakov. Na I. stupni bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu. 

    • Začiatok šk. roku 2019/2020
     • Začiatok šk. roku 2019/2020

     • Školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019 o 8,00 na školskom dvore. Žiaci budú v škole cca do 9,30 hod. V tomto čase je možné prihlasovať deti di Školského klubu detí a na stravu do školskej jedálne.

      Prevádzka Školského klubu detí sa začína v utorok, 3. septembra 2019 a prevádzka školskej jedálne sa začína taktiež 3. septembra 2019.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

    • Stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2019/2020
     • Stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2019/2020

     • Vážení rodičia,

      v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019  a v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách si Vás dovoľujem touto cestou informovať o organizácii stravovania v šk. roku 2019/2020 v školskej jedálni pri Základnej škole vo Veľkom Bieli a o výške úhrady za Školský klub detí.

     • Organizácia 28. júna 2019

     • Na 1. vyučovacej hodine triedni učitelia rozdajú vysvedčenia a urobia rozbor výchovno-vzdelávacích  výsledkov za  školský rok 2018/2019.

      Po prvej vyučovacej hodine sa so žiakmi presunú na školský dvor, kde bude záverečná akadémia, vyhodnotenie a ocenenie najlepších žiakov a vyhodnotenie súťaží. Predpokladané ukončenie o 11,00 hod.

      ŠKD končí prevádzku o 16,00 hod.

     • Hodnotiaca PR a TA ZRŠ

     • Hodnotiaca Pedagogická rada za II. polrok šk. roku sa koná 24. júna 2019. V tento deň sa konajú aj triedne aktívy ZRŠ od 17,00 hod. Známky za II. polrok musia byť uzatvorené do 21. júna 2019.

       

     • Skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, z dôvodu extrémnych horúčav skracujeme vyučovanie v týždni od 17. júna do 21. júna 2019.

      Po skončení vyučovanie je pre žiakov I. stupňa zabezpečený dozor do 12,00 hod. Potom idú deti do ŠKD.

      Po skončení vyučovanie je pre žiakov II. stupňa zabezpečený dozor do 13,00 hod. Potom idú deti domov.

      Prvá VH                   8,00 – 8,30

      Prestávka                8,30 – 8,40

      Druhá VH                8,40 – 9,10

      Prestávka                9,10 – 9,25

      Tretia VH                 9,25 – 9,55

      Prestávka                9,55 – 10,15

      Štvrtá VH                10,15 – 10,45

      Prestávka               10,45 – 10,55

      Piata VH                 10,55 – 11,25

      Prestávka               11,25 – 11,30

      Šiesta VH              11,30 – 12,00

     • Výberové konanie

     • Dňa 7. mája 2019 sa o 17,00 hod. koná výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky základnej školy. Prezentácia kandidátov (Mgr. Daniela Romanová) je prístupná verejnosti a koná sa v budove základnej školy. Katarína Pomšárová, predseda Rady školy

     • Testovanie 9 - 2019 - Riaditeľské voľno

     • Žiakom V. A, VI. A, VII. a VIII. A triedy udeľujem riaditeľské voľno v stredu - 3. apríla 2019 z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 - 2019. Žiaci I. stupňa sa učia podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

    • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020
     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 sa bude konať 2. apríla 2019 od 14,00 hod. do 18,00 hod. v budove školy. K zápisu je potrebné priniesť tieto doklady:

      • rodný list dieťaťa (vyhotovíme si kópiu)
      • občianske preukazy zákonných zástupcov (k nahliadnutiu)

      Z kapacitných dôvodov budeme prijímať iba deti s trvalým bydliskom vo Veľkom Bieli.

     • Organizácia 31. 1. 2019

     • Dňa 31. 1. 2019 sa žiaci I. A, I. B, II. A, II. B, III. A a IV. A učia 3 vyučovacie hodiny, 4. vyučovacia hodina je triednická hodina. Na triednickej hodine vykonajú triedni učitelia rozbor výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok školského roka a vydajú žiakom výpisy z ETK. Žiaci potom odchádzajú do ŠKD.

      Dňa 31. 1. 2019 sa žiaci V. A, VI. A, VII.A, VIII. A a IX. A učia 4 vyučovacie hodiny, piata hodina je triednická hodina. Na triednickej hodine vykonajú triedni učitelia rozbor výchovno–vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok školského roka a vydajú žiakom výpisy z ETK. Žiaci potom odchádzajú domov.

      Dňa 1. februára 2019 - piatok sú polročné prázdniny.

    • Organizácia posledného týždňa
     • Organizácia posledného týždňa

     • Pondelok, utorok - deň s triednym učiteľom,

      Streda - školské vianočné trhy

      Štvrtok - vianočné trhy v BA (II. stupeň), besiedky (I. stupeň)

      Piatok - vianočná akadémia (predpokladaný záver 11,30 hod.)

      Pondelok až štvrtok končí I. stupeň po 4. vyučovacej hodine (potom ŠKD) a II. stupeň po 5. vyučovacej hodine.