• Vzdelávanie a príprava

   • 2.5.2017-12.2.2018 - Adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca (psychológ)

    15.9.2016-31.3.2017 - Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca (ZŠ s MŠ Brusno)

    20.9.2014 - 30.1.2016 - Doplnkové pedagogické štúdium (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

    5.9.2010 - 22.5.2012 - Magister, Mgr. - odbor Psychológia (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)

    7.9.2007-17.5.2010 - Bakalár, Bc. -  odbor Psychológia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

    3.9.2004-15.5.2006 - Štátna skúška z anglického jazyka - úroveň B2 (Štátna jazyková škola v Banskej Bystrici)

     

    Pracovné skúsenosti

    1.3.2018 - súčasnosť - ZŠ Veľký Biel - učiteľ anglického jazyka

    4.9.2017 - február 2018 - ZŠ s MŠ Brusno - učiteľ anglického jazyka

    15.9.2016 - február 2018 - Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva v Brusne - Psychológ

    15.9.2016 - 31.8.2017 - ZŠ s MŠ Brusno - Pedagogický asistent