• Vzdelanie a prax

  • VZDELANIE:

   1977 - 1982:

   Vysokoškolské II.stupňa v študijnom odbore Technológia makromolekulových látok na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave

   1992 - 1995

   Pedagogická spôsobilosť na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Materiálovo-technologickej fakulte

   2001 - 2003

   Kvalifikovaný učiteľ nemeckého jazyka - teória a prax vyučovania nem.jazyka na MPC v Bratislave

   2014

   Pedagogický zamestnanec s II.atestáciou

   Implementácia výskumne ladenej koncepcie vyučovania prírodovedných predmetov na Trnavskej univerzite v Trnave a MPC V Bratislave

   Vzdelávanie podľa §40 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

   2009 - 2010 Inovačné vzdelávanie

   Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu - Združenie ORAVA pre demokraciu vo vzdelávaní

   2010 - 2011 Inovačné vzdelávanie

   Podpora kritického myslenia - Združenie ORAVA pre demokraciu vo vzdelávaní


   PRAX:

   2020 -

   Učiteľ - Základná škola Veľký Biel

   2019 - 

   Metodik - Detská organizácia FÉNIX o.z.

   2017 - 2018

   Odborný zamestnanec - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

   2015 - 2016

   Programový riaditeľ - Junior Achievement Slovensko, n.o.

   2013 - 2015

   Garant tvorby testových nástrojov pre vzdelávacie oblasti finančná a štatistická gramotnosť na projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - NÚCEM

   2012 - 2013

   Odborný zamestnanec pre realizáciu meraní - projekt Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania - NÚCEM

   1998 - 2012

   Triedny učiteľ - ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

   1997 - 1998

   Učiteľ - Gymnázium ALKANA, Bratislava

   1982 - 1994

   Výskumný pracovník - Výskumný ústav káblov a izolantov, Bratislava


   PUBLIKAČNÁ, LEKTORSKÁ A INÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ:

   Publikácie:

   Lučeničová, K.: Finančná gramotnosť v testových úlohách, NÚCEM, Bratislava, 2015, ISBN 978-80-89638-25-3

   Lučeničová, K.: Zbierka úloh z finančnej gramotnosti, NÚCEM, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-89638-09-3

   Lučeničová, K.: Zbierka úloh zo štatistickej gramotnosti, NÚCEM, 2013, ISBN 978-80-89638-07-9

   Lučeničová, K., Jakubeková, M.: Rozbor testových úloh pre oblasť finančnej gramotnosti na základe štatistických výstupov ich skúšobného testovania - konferencia NÚCEM, Elektronické testovanie - Skúsenosti a výzvy, Bratislava, 2015

   Jakubeková, M., Lučeničová, K., Havrlentová, M.: Rozvoj matematickej, štatistickej a finančnej gramotnosti, MPC, Bratislava 2015, ISBN 978-80-565-1407-8

   Lučeničová, K.: Nové Fénixovo - DO FÉNIX, 2020

   Lučeničová, K.: Úspešne v práci s detským kolektívom - DO FÉNIX, 2020


   INÉ:

   Rozvoj gramotnosti - príprava pre život - lektorovanie kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, Trenčín 2015

   Cyklus školení a prednášok pre NÚCEM - lektorská činnosť

   Lektorovanie vzdelávacieho programu Viac ako peniaze  a JA Etika v podnikaní (JA Slovensko)

   Hodnotiteľ projektov Erasmus+ pre SAAIC, IUVENTU