• O škole

    • Základná škola vo Veľkom Bieli je plnoorganizovaná štátna škola, sídli v obci Veľký Biel vo vlastnej budove. Základná škola vo Veľkom Bieli je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec Veľký Biel. Školu navštevuje cca 160 žiakov, má 11 pedagogických zamestnancov (vrátane vedenia školy), 3 vychovávateľky v školskom klube detí a 2 prevádzkových zamestnancov. Škola má desať kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu prírodovedných predmetov, jednu odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej výchovy – ateliér a odbornú učebňu informatiky. Škola je situovaná do krásneho prírodného prostredia, má vlastný školský dvor s multifunkčným ihriskom. Škola je po kompletnej rekonštrukcii, má nové plastové okná so žalúziami, radiátory, umývadlá a batérie, je vymaľovaná. V učebniach sú nové žiacke lavice, dvere, keramické tabule na popis fixkou. V každej učebni je počítač, internetové pripojenie, dataprojektor a premietacie plátno. 
     Režim dňa

     Vyučovacia hodina

     Od - do

     Prestávka

     Od - do

     1. vyučovacia hodina

     8.00 – 8.45

      

      

      

      

     Prestávka 1

     8.45 – 8.55

     2. vyučovacia hodina

     8.55 – 9.40

      

      

      

      

     Prestávka 2

     9.40 – 9.55

     3. vyučovacia hodina

     9.55 – 10.40

      

      

      

      

     Prestávka 3

     10.40 – 11.00

     4. vyučovacia hodina

     11.00 – 11.45

      

      

      

      

     Prestávka 4

     11. 45 – 11.55

     5. vyučovacia hodina

     11.55 – 12.40

      

      

      

      

     Prestávka 5

     12.40 – 12.45

     6. vyučovacia hodina

     12.45 – 13.30

      

      

      

      

     Prestávka 6

     13.30 – 14.00

     7. vyučovacia hodina

     14.00 – 14.45

      

      

     Vyučovanie

     1. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod.
     2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
     3. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch stanovujú učebné plány školského vzdelávacieho programu.
     4. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy.
     5. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín.
     6. V druhom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín.
     7. V treťom ročníku a vo štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín.
     8. V piatom ročníku až deviatom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín.
     9. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. a 2. ročníka je 23 hodín.
     10. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 3. a 4. ročníka je 26 hodín.
     11. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka je  30 hodín.
     12. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka je 34 hodín.
     13. Malé prestávky sú desaťminútové. Po 2. vyučovacej hodine je 15-minútová prestávka určená na desiatu. Po tretej vyučovacej hodine je veľká 20-minútová prestávka. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú mimo učební na školskom dvore.
     14. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine.
     15. V triedach prvého ročníka až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety spravidla triedny učiteľ. Niektoré predmety ako napr. informatiku, predmety výchovného zamerania alebo cudzí jazyk okrem triedneho učiteľa vyučujú aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na príslušný predmet.
     16. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
     17. Žiaci prvého ročníka sa delia na dve triedy už od počtu zapísaných detí nad 20 so súhlasom zriaďovateľa.