• Školský poriadok

    • Správanie sa žiakov v škole

     Povinnosti žiaka po príchode do školy

     1. Žiak prichádza do školy v čase od 7,45 hod.

     2. V šatni sa vyzlečie, prezuje sa do prezuviek (nie tenisiek), uloží si v nej veci a najneskôr do 7,55 hod. zaujme svoje miesto v triede.
     3. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Na vyučujúceho čaká pred budovou školy alebo na mieste, ktoré určil učiteľ.
     4. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
     5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho učiteľa.

     Dochádzka do školy

     1. Žiak prichádza do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania. Ak žiak príde neskoro na vyučovanie viac ako 2-krát, pokarhá ho triedny učiteľ, za viac ako 5 oneskorených príchodov dostane pokarhanie od riaditeľa školy, za viac ako 7 neskorých príchodov je priestupok žiaka za ostatné klasifikačné obdobie prejednávaný na hodnotiacej pedagogickej rade s postihom zníženou známkou zo správania.
     2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vynechať len pre vážnu chorobu, chorobu v rodine, vážne rodinné príčiny a nepredvídané dopravné pomery.
     3. Triedny učiteľ musí byť informovaný o dôvodoch každej absencie.
     4. Absencia žiaka sa ospravedlňuje rodičom alebo jeho zákonným zástupcom telefonicky na riaditeľstve školy hneď v prvý deň jeho neprítomnosti, resp. písomne s uvedením mena žiaka, jeho triedy, dôvodu a dňa absencie. Žiak je povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac však do 2 dní.
     5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka iba na 1 až 2 dni.
     6. Uvoľnenie žiaka na viac ako 2 dni je možné písomne požiadať riaditeľa školy. O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale s vedomím triedneho učiteľa.
     7. V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve doporučeným listom rodičov, aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní.
     8. Ak žiak alebo rodič (zákonný zástupca) nepredloží ospravedlnenie podľa predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené.
     9. Ak žiak vynechá z akýchkoľvek dôvodov viac ako 80 hodín alebo 1/3 vyučovacích hodín v predmete za ostatné klasifikačné obdobie, koná komisionálne skúšky z vymeškaného učiva na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
     10. Ak žiak nebude mať dosť klasifikačných podkladov na klasifikáciu za príslušné klasifikačné obdobie, nebude klasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky v danom predmete určí riaditeľ školy (marec, resp. august).

     Opatrenia pri porušovaní dochádzky

     Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené tieto opatrenia:

     Počet neospravedlnených hodín

     Opatrenie

     Najviac 2

     Pokarhanie triednym učiteľom

     3 až 4

     Pokarhanie riaditeľom školy

     5 až 8

     Znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“

     9 až 11

     Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“

     Viac ako 11

     Znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“

     Správanie sa žiaka na vyučovacích hodinách

     1. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený a s potrebnými pomôckami. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku.
     2. V prípade, ak si žiak opakovane bezdôvodne nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu byť uložené výchovné opatrenie, ktoré predchádza zníženiu stupňa zo správania.
     3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, žiak vstane.
     4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
     5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
     6. Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
     7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
     8. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho.
     9. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť po dobu jedného týždňa alebo menej, prinesie vyučujúcemu ospravedlnenie od rodičov. Ak nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť potvrdenie od lekára.
     10. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto, triedu a všetky spoločné priestory školy.
     11. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič alebo zákonný zástupca nezodpovedného žiaka podľa rozsahu zavinenia.
     12. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, interaktívnymi tabuľami, počítačmi a dataprojektormi telocvičným náradím a zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa v jeho prítomnosti.

     Opatrenia pri porušovaní správania na vyučovacích hodinách

     Každé porušenie správania týkajúce sa bodov I. až XII. sa zaznamenáva v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní školského poriadku rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

     Počet zápisov

     Opatrenie

     2

     Napomenutie triednym učiteľom

     3

     Pokarhanie triednym učiteľom

     4

     Pokarhanie riaditeľom školy

     5 - 7

     Znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“

     7 - 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“

     Viac ako 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“

     Správanie sa žiakov počas prestávok

     1. Malé prestávky sú desaťminútové. Veľká prestávka je po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
     2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, desiatovanie, vykonanie osobnej hygieny, použitie WC.
     3. Po pomôcky chodia počas prestávok len určení žiaci.
     4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, pripravia si potrebné pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky pod dozorom vyučujúceho presunú do odbornej učebne.
     5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
     6. Cez veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov školy alebo areálu školy. Tieto priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom ďalšej vyučovacej hodiny.
     7. Žiak vystupuje vždy slušne voči dospelým osobám, voči pedagogickými nepedagogickým pracovníkom, ako i voči spolužiakom. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

     Opatrenia pri porušovaní správania počas prestávok

     Každé porušenie správania týkajúce sa bodov I. až VII. sa zaznamenáva v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní vnútorného poriadku školy rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

     Počet zápisov

     Opatrenie

     2

     Napomenutie triednym učiteľom

     3

     Pokarhanie triednym učiteľom

     4

     Pokarhanie riaditeľom školy

     5 - 7

     Znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“

     7 - 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“

     Viac ako 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“

     Odchod žiakov zo školy

     1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
     2. Po ukončení vyučovania si uprace priestor na lavici, v nej i pod ňou, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.
     3. Po skončení vyučovania žiak odchádza domov alebo do školského klubu detí.
     4. Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené.
     5. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, si uloží veci pred jedálňou a disciplinovane čaká na výdaj stravy. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý sa tu stravuje. V jedálni dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po naobedovaní odchádza domov.
     6. V šatniach po ukončení vyučovania si žiak neponecháva pomôcky ani iné osobné veci, len prezuvky.
     7. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi alebo zákonnému zástupcovi osobne.
     8. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka. V ostatných prípadoch miesto rozchodu je vždy pred budovou školy.

     Iné povinnosti žiaka

     1. Všetky potvrdenia a iné písomnosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
     2. Ak žiak zistí stratu osobnej veci, okamžite to hlási triednemu učiteľovi alebo inému pedagogickému zamestnancovi školy.
     3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky.
     4. Žiak do školy i na školské podujatia neprichádza pod vplyvom alkoholických nápojov a iných škodlivých látok a ani ich neprináša do školy.
     5. Ak žiak má vedomosť o porušovaní zákazov v bode 3) a 4) spolužiakom, upozorní ho a upovedomí vyučujúceho.
     6. Žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, exkurzie alebo návštevy kultúrno-spoločenského podujatia. V tomto čase musí byť telefón vypnutý a vložený do tašky.
     7. Žiak má zakázané pohybovať sa po budove školy v čiapke a cez hodinu žuť žuvačku.
     8. Týždenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

     a.       pred vyučovaním pripravia kriedy a zotrú tabuľu,

     b.      nazačiatku každej hodiny hlásia chýbajúcich žiakov,

     c.       cez prestávku čistia tabuľu, polievajú kvety po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, skontrolujú čistotu v triede a uzatvoria okná.

     Opatrenia pri porušovaní správania

     Každé porušenie správania sa týkajúce sa bodov I. až VIII. sa zaznamenáva v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní vnútorného poriadku školy rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

     Počet zápisov

     Opatrenie

     2

     Napomenutie triednym učiteľom

     3

     Pokarhanie triednym učiteľom

     4

     Pokarhanie riaditeľom školy

     5 - 7

     Znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“

     7 - 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“

     Viac ako 9

     Znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“